Saturday, June 8, 2019


{ credits }

bonbon - deiji hair
Cake Inc.: Anime blusher set - J (Genus) @ sanarae
Casse lustre . HANA - china sanarae
Cherry Blossom Tattoo [CAROL G] - Maitreya
[Eternus] Forest Light Horns sanarae
MICHAN - Mila Lashes [Genus]
:: MOMOCHUU :: GENUS Lips applier - SODA Set
:: MOMOCHUU :: GENUS skin applier - Yui - Coffee
*N*KikyouWing Pink&White @ we <3 rp
ooSiki Nail //Cat*Maitreya sanarae
{S0NG} :: Yume~ Pink Eyes sanarae

0 comments: